KONKURS OFERT

By: | Tags: | Comments: 0 | Czerwiec 10th, 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • Porady z zakresu POZ : Boguchwała, Borek Stary, Lubenia, Rudna Mała, Rzeszów, Hyżne
 1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 • Porady z zakresu neurologii: Dynów
 • Porady z zakresu reumatologii: Sokołów Młp., Głogów Młp., Rzeszów
 • Porady z zakresu osteoporozy: Rzeszów
 • Porady z zakresu ginekologii: Hyżne, Błażowa
 • Porady z zakresu ortopedii: Sokołów Młp.
 1.      BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 •  Wykonywanie i  opisywanie badań RTG
 • Opisywanie badań densytometrii
 1. REHABILITACJA MEDYCZNA

–    mgr fizjoterapii: Głogów Młp.

 • ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

–  konsultacje neurologiczne :ZOL Dynów, ZOL Hyżne i ZOD Błażowa

 • DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
 • w Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie
 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 18.06.2019r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2019
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.