Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 


Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie zakończył realizację projektu pn. “Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej III “Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie Błażowa oraz poprawa komfortu użytkowania obiektu użyteczności publicznej poprzez racjonalne i oszczędne zużycie energii w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich sformułowanych na podstawie analizy problemów i potrzeb beneficjentów.
1) Zapewnienie od 2020 roku optymalnej temperatury w pomieszczeniach Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło w obiekcie
2) Zmniejszenie od 2020 roku strat energii w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce
3) Redukcja od 2020 roku zużycia ciepła na ogrzanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białce, a tym samym obniżenie kosztów jej użytkowania
4) Zmniejszenie od 2020 roku wielkości emisji szkodliwych substancji do atmosfery w procesie ogrzewania budynku użyteczności publicznej,
5) Poprawa od 2020 roku warunków użytkowania WOZ w Białce oraz promocja powiatu
6) Wytwarzanie energii z OZE na potrzeby energetyczne budynku

Produkty projektu:
– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,00684 MWe
– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 1 szt.
– Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1szt.
– Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 204,85 m2

Prace:
• wykonanie trzonów kominowych
• docieplenie elewacji ścian zewnętrznych, wewnętrznych i fundamentowych
• docieplenie dachu nad klatką schodową i kominów
• docieplanie przegród poziomych, stropu, klatki schodowej
• docieplenie stropów budynku
• docieplenie klatki na strychu wraz z drzwiami i stropu nad klatką
• przebudowa centralnego ogrzewania z wymianą grzejników
• zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
• wymiana okien, drzwi zewnętrznych i drzwi na strych

Powyższe cele powinny zostać osiągnięte na koniec IV kwartału 2019 roku. Źródłem realizacji celów będą środki ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz dotacja unijna.


baner programu operacyjnego

INFORMACJE O PROJEKCIE 
“Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej 
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

Projekt realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0152/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
 • Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 • Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Okres realizacji projektu:
Od 01.12.2015 r. do 30.06.2019 r.; zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Jakie są cele projektu?
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostek POZ), posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i przystępujących po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takich, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Jakie korzyści odniesie podmiot POZ z udziału w projekcie?
Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach realizowanego Projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla jednostek POZ w procesie przygotowania do akredytacji obejmujące:
  • 1-dniowe seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego,
  • indywidualną opiekę rówieśnika zawodowego polegającą na: przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w jednostce POZ, dokonaniu oceny wstępnej (ex-ante), wskazaniu kierunków koniecznych zmian w danej jednostce POZ oraz udzieleniu pomocy w procesie przygotowania jednostki POZ do wdrożenia standardów,
  • 1-dniowe warsztaty konsultacyjne zorganizowane w poszczególnych województwach dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego; w przypadku małej liczby jednostek POZ w danym województwie, warsztaty mogą zostać przeprowadzone w województwie sąsiednim),
  • szkolenie dla pracowników Beneficjenta Ostatecznego (jednostki POZ) z zakresu zabiegów resuscytacyjnych – będą to warsztaty praktyczne prowadzone w siedzibie poszczególnych jednostek POZ,
  • materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w POZ.
 2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ (1-2-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów).

Jakie będą najistotniejsze rezultaty projektu?

 • 250 podmiotów POZ, które uzyskają wsparcie szkoleniowe w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych i przygotowania jednostki do akredytacji,
 • Ok. 500 osób przeszkolonych w zakresie standardów akredytacyjnych w POZ,
 • Ok. 2500 pracowników POZ przeszkolonych w zakresie resuscytacji,
 • 250 podmiotów POZ, w których zostanie przeprowadzony przegląd akredytacyjny.

Jakie istotne dokumenty stanowią podstawę projektu?

Dane teleadresowe Biura Projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl