Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) jest unijnym aktem prawnym, który wiąże wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Rozporządzenia dotyczy zasad przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych. Regulacja ta ma ujednolicić przepisy na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia dotyczą ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem.
Poniżej dostępne są klauzule informacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej, które czynią zadość obwiązującym przepisom prawnym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW ZOZ NR 2 W RZESZOWIE

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie przez okres:
  -20 lat dokumentacja medyczna,
  -10 lat wyniki badań,
  -5 lat skierowania oraz zlecenia,
  -22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Klauzula dla pacjentów

Klauzula dla pracowników

Klauzula dla pracujących na umowach cywilno-prawnych

Klauzula dla osób ubiegających się o pracę

Klauzula przetargi

Klauzula monitoring

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji