KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl tel.: (17) 853-54-66.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub telefonicznie: (17) 850-90-47.

2. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., m.in. jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewniania opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów, w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, jak również będzie możliwością odstąpienia od udzielenia tychże świadczeń, chyba że przepisy nakładają na Administratora obowiązek udzielenia świadczenia.
Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu lub adres e-mail, na zasadzie dobrowolności, to otrzymają Państwo powiadomienie od Administratora, m.in o: zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu, przypomnieniu o terminie wizyty, kodzie recepty lub skierowania, programach profilaktycznych lub innych związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Niepodanie numeru telefonu lub adresu e-mail nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przewidziane RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

10. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.