Oświadczenia w sprawie dostępności.

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz2.pl.
Data publikacji strony internetowej : 23.10.2020 r.

Status pod względem zgodności.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają alternatywne opisy(alt)
  • w linkach do pobrania brak informacji o języku, formacie oraz rozmiarze
  • nie wszystkie klikalne graficzne elementy są dostępne z klawiatury
  • nie wszystkie atrybuty ID są poprawnie opisane

Zrozumiałość i czytelność treści
Treści zamieszczane na stronie www.zoz2.pl są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: ważne informacje są specjalnie wyróżnione. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych, Strona internetowa posiada moduł ułatwienia dostępu który realizuje: Zwiększanie i zmniejszanie tekstu, wysoki kontrast, odcienie szarości, negatyw, jasne tło, podkreślanie linków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w dniu: 22.04.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Przychodnia Specjalistyczna Centrum Diagnostyczne
    ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów

    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Jedno z wejść do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Przychodnia Rejonowa Nr 2
    ul. Dębicka 160, 35-213 Rzeszów

    Na parkingu obok budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze budynku na który niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przychodnia Rejonowa Nr 3
    ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów

    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze budynku na który niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przychodnia Rejonowa w Błażowej
    ul. Armii Krajowej 5, 36-030 Błażowa

    Na parkingu obok budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  5. Przychodnia Rejonowa w Boguchwale
    ul. ks. S. Żytkiewicza 2, 36-040 Boguchwała

    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Dodatkowo z poziomu chodnika dostępna jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  6. Przychodnia Rejonowa w Dynowie
    ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. W budynku nie ma windy. W budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  7. Przychodnia Rejonowa w Głogowie Młp.
    ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp.

    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Młp.
    ul. Tysiąclecia 4, 36-050 Sokołów Młp.

    Budynek A:
    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  9. Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Młp.
    ul. Tysiąclecia 4, 36-050 Sokołów Młp.

    Budynek B:
    Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Wejście do przedsionka windy znajduje się na poziomie chodnika. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  10. Przychodnia Rejonowa w Tyczynie
    ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  11. Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej
    ul. Piłsudskiego 6, 36-030 Błażowa

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  12. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie
    ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem
    36-024 Hyżne 104

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  14. Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielniku
    36-016 Chmielnik 50a

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  15. Gminny Ośrodek Zdrowia w Hyżnem
    36-024 Hyżne 104

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  16. Gminny Ośrodek Zdrowia w Krasnem
    36-007 Krasne 944

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, z głównym wejściem usytuowanym na poziomie chodnika. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  17. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubeni
    36-042 Lubenia 374

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  18. Gminny Ośrodek Zdrowia w Świlczy
    36-072 Świlcza 142

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków.W budynku nie ma windy. Na parterze budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  19. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białce
    36-030 Białka 127

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  20. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej
    36-017 Błędowa Tyczyńska 6

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze budynku na który niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  21. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Borku Starym
    36-020 Borek Stary 84c

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  22. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bratkowicach
    36-055 Bratkowice 394a

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  23. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dylągówce
    36-025 Dylągówka 281

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  24. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Futomie
    36-030 Futoma 123

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na wysokim parterze. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  25. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harcie
    36-067 Harta 225/4

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  26. >Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łące
    36-004 Łąka 224b

    Na parkingu obok budynku brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  27. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łukawcu
    36-004 Łukawiec 426

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. Wejście do przedsionka windy znajduje się na poziomie chodnika. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  28. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Malawie
    36-007 Malawa 200

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze jednak przy wejściu do budynku brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  29. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mrowli
    36-054 Mrowla 83

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze jednak przy wejściu do budynku brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  30. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nienadówce
    36-052 Nienadówka 694

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  31. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Palikówce
    36-073 Palikówka 258

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku jest winda którą niepełnosprawny może dostać się na wszystkie kondygnacje. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  32. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przewrotnem
    36-003 Przewrotne 6

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze budynku na który niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  33. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siedliskach
    36-042 Siedliska 386

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  34. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Trzcianie
    36-071 Trzciana 140

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  35. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej
    36-061 Wysoka Głogowska 327

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na piętrze. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  36. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zaczerniu
    36-062 Zaczernie 662

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na wysoki parter niepełnosprawny może dostać się przy pomocy platformy z napędem elektrycznym zamontowanej przy schodach na poziomie chodnika. W budynku nie ma windy. Na parterze urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  37. Punkt Lekarski Bachórz
    36-068 Bachórz 85b

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  38. Punkt Lekarski Dąbrowa
    36-071 Dąbrowa 36a

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na piętrze. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  39. Punkt Lekarski Dylągowa
    36-069 Dylągowa 44a

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  40. Punkt Lekarski Łubno
    36-065 Łubno 248

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze budynku na który niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków. W budynku urządzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  41. Punkt lekarski Rudna Mała
    36-060 Rudna Mała 415a

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  42. Punkt Lekarski Zabratówka
    36-017 Zabratówka 42

    Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowanego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, przed głównym wejściem brak pochylni dla wózków. W budynku nie ma pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.