Konkurs ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Marzec 1st, 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

       1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 Porady z zakresu POZ : Boguchwała, Borek Stary, Lubenia, Rudna Mała, Rzeszów

      2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 Porady z zakresu neurologii: Rzeszów

 Porady z zakresu chirurgii: Dynów

      3. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 Wykonywanie badań densytometrii

 Wykonywanie i opisywanie badań RTG

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 08.03.2019r. do godziny 15.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 13.12.2019
  6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
  8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

formularz zgłoszeniowy

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT