Zapraszamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi praw pacjenta, specjalnych uprawnień, umawiania się na teleporady, oraz wielu innych.

Prawa pacjenta
Prawo do świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy
medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny udzielać świadczeń zdrowotnych z
należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.