Close
Close

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT
i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 • Porady lekarza POZ

DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 • W Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 • Porady z zakresu ginekologii: Błażowa, Rzeszów, Dynów, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Chmielnik
 • Porady z zakresu urologii: Rzeszów
 • Porady z zakresu chirurgii ogólnej: Błażowa, Dynów, Rzeszów
 • Porady z zakresu laryngologii: Tyczyn, Boguchwała, Rzeszów
 • Porady z zakresu laryngologii dziecięcej: Rzeszów
 • Porady z zakresu kardiologii: Rzeszów
 • Porady z zakresu endokrynologii: Rzeszów
 • Porady z zakresu neurologii: Rzeszów, Boguchwała, Sokołów Młp.
 • Porady z zakresu wady postawy: Rzeszów
 • Porady z zakresu preluksacja: Rzeszów
 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 02.12.2021r. do godziny 10.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2022r.
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow