Close
Close

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Porady lekarza POZ /poradnia ogólna, poradnia dziecięca/

II. DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Porady z zakresu ginekologii: Błażowa, Rzeszów, Dynów, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Chmielnik
Porady z zakresu urologii: Rzeszów
Porady z zakresu chirurgii ogólnej: Błażowa, Dynów, Tyczyn
Porady z zakresu laryngologii: Tyczyn, Boguchwała, Rzeszów
Porady z zakresu laryngologii dziecięcej: Rzeszów
Porady z zakresu kardiologii: Rzeszów
Porady z zakresu neurologii: Rzeszów, Boguchwała, Sokołów Młp.
Porady z zakresu osteoporozy: Rzeszów
Porady z zakresu reumatologii: Rzeszów, Błażowa
Porady z zakresu ortopedii: Rzeszów, Sokołów Młp.
Świadczenia lekarza i anestezjologa przy badaniach kolonoskopii, gastroskopii w pracowni endoskopii

IV. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
Porady podstawowa opieka stomatologiczna w Przychodni Rejonowej w Sokołowie Młp.
Porady podstawowa opieka stomatologiczna w Punkcie Lekarskim w Dąbrowej.

V. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE
Porady lekarza /ZOL Dynów/

VI. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Porady z zakresu psychologii w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Leczenia Nerwic

VII. ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
Porady z zakresu medycyny pracy: Rzeszów

VIII. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Opisywanie badań USG (piersi, j. brzusznej, tarczycy, szyi, węzłów chłonnych, ortopedyczne, powłok brzusznych).

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 316, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 14.03.2023 r. do godziny 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 12.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2023 r.
6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe warunki składania ofert

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow