Close
Close

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 17 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT
i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

I. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

porady z zakresu chirurgii ogólnej w poradni: Rzeszów, Dynów, Błażowa
porady z zakresu ginekologii w poradni: Rzeszów, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp. Błażowa, Dynów
porady z zakresu otolaryngologii w poradni: Rzeszów, Boguchwała, Tyczyn
porady z zakresu urologii w poradni: Rzeszów
świadczenia anestezjologa przy badaniach kolonoskopii, gastroskopii w pracowniach endoskopii
porady z zakresu kardiologii w poradni: Rzeszów
porady z zakresu neurologii w poradni: Boguchwała, Sokołów Młp.

II. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

porady z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w poradniach ogólnych i poradniach dla dzieci znajdujących się w Przychodni Specjalistycznej- Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie, oraz w poradniach ogólnych znajdujących się podległych placówkach ZOZ Nr 2.
porady z zakresu medycyny pracy w Rzeszowie

III. WYKONYWANIE PRAC PROTETYCZNYCH

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 17.09.2021r. do godziny 10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 30.06.2024r.
6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ PROTETYKA

 

Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow