O NAS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie świadczy usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

O NAS

MISJA

Misją Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie  jest profesjonalne zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów na wszystkich etapach ich życia. Nowoczesną bazę diagnostyczną oraz wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w kompleksowym świadczeniu usług medycznych.

 

„ Tradycja, doświadczenie, nowoczesność – zaufaj nam, zadbamy o Twoje zdrowie”.

 

NASZE USŁUGI

 

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów, ul.Fredry 9
NIP : 813-26-43-816
Regon: 690685006

 

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie świadczy usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • rehabilitacji ambulatoryjnej
 • profilaktyki i promocji zdrowia
 • diagnostyki obrazowej
 • diagnostyki laboratoryjnej
 • medycyny pracy
 • higieny szkolnej
 • opieki długoterminowej w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • opieki całodobowej z zakresu pomocy doraźnej w Dynowie i Sokołowie Małopolskim.

 

Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny m. in. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, densytometr, endoskop, aparaty USG, EKG, RTG, mammograf, sprzęt laboratoryjny, okulistyczny. W ZOZ Nr 2 są zatrudnieni doświadczeni lekarze z różnych specjalności.
Wszystkie usługi medyczne świadczymy bezpłatnie dla pacjentów uprawnionych zgłaszających się do placówki służby zdrowia z ważnym dokumentem ubezpieczenia.
Zespól Opieki Zdrowotnej Nr 2 świadczy usługi dla mieszkańców miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego.

Kontakt

SUKCESYWNY WZROST

PLACÓWKI

PACJENTÓW

PRACOWNIKÓW

SATYSFAKCJI

INFORMACJE ZOZ 2

MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH JESTEŚMY

Biała
Błażowa
Bratkowice
Boguchwała
Bachórz
Borek Stary
Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
Dąbrowa
Dylągowa
Dynów
Futoma
Głogów Małopolski
Harta
Hyżne
Krasne
Lubenia
Łąka
Łubno
Łukawiec
Malawa
Mrowla
Nienadówka
Palikówka
Piątkowa
Przewrotne
Rudna Mała
Rzeszów
Siedliska
Sokołów Małopolski
Świlcza
Trzciana
Tyczyn
Wysoka Głogowska
Zabratówka
Zaczernie

UNIA EUROPEJSKA

W Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, w ramach projektu „Modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, poprawa Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPOR”  zostały zmodernizowane budynki :

 • ZOD w Błażowej
 • ZOL w Dynowie

oraz wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w:

 • GOZ Boguchwała
 • GOZ Świlcza
 • Przychodni Rejonowej w Głogowie
 • Przychodni Rejonowej w Sokołowie
 • Przychodni Rejonowej w Błażowej.

 

Ponadto doposażono Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie w sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny:

 • Analizator automatyczny, program specjalistyczny
 • Komputery
 • Lampa Puwa
 • Defibrylator
 • Aparat USG
 • Głowica USG
 • Myjka ultradźwiękowa
 • Kolonoskop
 • Rektoskop
 • Analizator hematologiczny
 • Analizator moczu
 • Mikroskopy
 • Chłodnie
 • Wirówki laboratoryjne
 • Cieplarka
 • Densytometr
 • Podometr
 • Sterylizator (autoklaw).

STATUT

Załącznik do uchwały nr 13 /2017

z dnia 29.12.2017 r.

Rady Społecznej ZOZ Nr 2
w Rzeszowie

 

STATUT

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Tekst jednolity

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 • 1.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, dalej zwany „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
 • zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego  Nr 138/97 z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn.zm.)
 • niniejszego Statutu.

 

 

 • 2.
 1. Firma podmiotu leczniczego brzmi: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 2. Siedzibą Zespołu jest miasto Rzeszów.
 3. Jednostki organizacyjne Zespołu działają na terenie miasta Rzeszowa
  i Powiatu Rzeszowskiego w:
 • mieście Dynowie
 • gminach: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Lubenia, Sokołów Młp., Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
 1. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Powiat Rzeszowski, reprezentowany przez właściwe organy.
 2. Zespół uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
 3. Nadzór nad Zespołem sprawuje Powiat Rzeszowski.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Zespołu

 

 

 • 3.
 1. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie określonym ustawą.
 2. Do zadań Zespołu należy udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związanych z:
 • badaniem i poradą lekarską,
 • leczeniem,
 • rehabilitacją leczniczą,
 • opieką nad kobietą ciężarną,
 • badaniem diagnostycznym i analityką medyczną,
 • pielęgnacją chorych,
 • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 • prowadzeniem działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,
 • opieką paliatywno-hospicyjną.
 1. Prowadzenie innej działalności nie związanej z działalnością leczniczą polegającej w szczególności na:
 • prowadzeniu działalności szkoleniowej, najmie i dzierżawie pomieszczeń i sprzętu i inne.

 

 

Rozdział III

 

Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych i zasady ich udzielania

 

 

 • 4.
 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 3 ust. 2:
 • osobom ubezpieczonym należącym do Narodowego Funduszu Zdrowia, a w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowo osobom, które zadeklarowały chęć objęcia ich tą opieką przez Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie poprzez dokonanie wpisu na listę lekarza rodzinnego lub innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej/, nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
 • osobom nieubezpieczonym za całkowitą odpłatnością.
 1. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonywania związanych z ich udzielaniem usług medycznych, a w szczególności:
 • rodzaj i zakres udzielanych świadczeń oraz ich przewidywaną liczbę,
 • zasady rejestracji pacjentów, organizację udzielania świadczeń, dni i godziny ich udzielania oraz sposób podania tych informacji do wiadomości osobom uprawnionym określają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte z innymi podmiotami.

 

 

 • 5.

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w formie:

1) opieki stacjonarnej,

2) opieki ambulatoryjnej,

3) opieki całodobowej z zakresu pomocy doraźnej, z wyłączeniem przypadków nagłych zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta.

 

 

Rozdział IV

 

Organy Zespołu i struktura organizacyjna

 

 

 • 6.

Organami Zespołu są;

 • dyrektor Zespołu jako kierownik podmiotu leczniczego,
 • Rada Społeczna.

 

 

 • 7.
 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
 2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:
 • zastępców dyrektora,
 • głównego księgowego,
 • naczelnej pielęgniarki.
 1. Stosunek pracy z dyrektorem Zespołu nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Powiatu Rzeszowskiego.

 

 

 • 8.
 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Rzeszowskiego oraz organem doradczym dyrektora Zespołu.
 2. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.
 3. W skład Rady wchodzą:
 • Starosta lub wyznaczona przez niego osoba jako Przewodniczący Rady,
 • przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego jako członek Rady,
 • przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Rzeszowskiego w liczbie określonej przez podmiot tworzący, jako członkowie Rady.
 1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przez Radę Powiatu w przypadku:
 • złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,
 • na wniosek Przewodniczącego Rady bądź Dyrektora Zespołu w związku z absencją na trzech posiedzeniach Rady,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające zasiadanie w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia w Zespole,
 • z innych ważnych powodów.
 1. Do zadań rady społecznej należy:
 • przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 1. a)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 2. b)  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 3. c)  przyznawania kierownikowi nagród,
 4. d)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
  z kierownikiem,
 5. e)  regulaminu organizacyjnego;
 • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 1. a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. b)  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 3. c)  kredytów bankowych lub dotacji,
 4. d)  podziału zysku;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady

 

 

 • 9.
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • Przychodnie Rejonowe w:
 1. Rzeszowie Nr 1,
 2. Rzeszowie Nr 2 Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 3. Rzeszowie Nr 3 Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 4. Błażowej,
 5. Dynowie,
 6. Głogowie,
 7. Sokołowie Młp.
 8. Tyczynie,
 9. Boguchwale
 • Gminne Ośrodki Zdrowia w:
 1. Chmielniku,
 2. Hyżnem,
 3. Krasnem,
 4. Lubeni,
 5. Świlczy,
 • Wiejskie Ośrodki Zdrowia w:
  1. Białce,
  2. Borku Starym,
  3. Błędowej Tyczyńskiej
  4. Bratkowicach,
  5. Dylągówce,
  6. Futomie,
  7. Harcie,
  8. Łące,
  9. Łukawcu,
  10. Malawie,
  11. Mrowli
  12. Nienadówce,
  13. Palikówce,
  14. Przewrotnem,
  15. Siedliskach,
  16. Trzcianie,
  17. Wysokiej Głogowskiej,
  18. Zaczerniu
 • W skład przychodni rejonowych i gminnych ośrodków zdrowia wchodzą punkty lekarskie.
 • Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie.
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej.
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie.
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem
 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji w Hyżnem
 • Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
 • Dział Kadr, Organizacji ,Nadzoru , Statystyki Medycznej.
 • Dział Finansowo-Księgowy.
 • Dział Informatyki;
 • Dział Gospodarki Materiałowej i Eksploatacji.
 • Samodzielne stanowiska pracy:
 • wojskowych,
 • pełnomocnik ds. jakości,
 • pielęgniarka epidemiologiczna,
 • zamówień publicznych,
 • BHP i ppoż,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wewnętrzną organizację, szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin organizacyjny Zespołu ustalony przez dyrektora Zespołu.

 

 

Rozdział V

 

Zasady gospodarki finansowej

 

 • 10.

1.Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

2.Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3.Podstawą działalności Zespołu jest plan finansowy.

4.Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Rzeszowskiego oraz majątkiem własnym.

 

 • 11.

Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

 • z odpłatnej działalności leczniczej,
 • z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1,
 • z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
 • na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
 • na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

 

 • 12.

Zespół może otrzymywać środki publiczne:

 • na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
 • na remonty,
 • na inne niż określone w punkcie 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 • na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych,
 • na cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
 • na realizacje programów wieloletnich,
 • na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

 

 • 13.

Wartość majątku Zespołu określają:

 • fundusz założycielski ,
 • fundusz Zespołu

 

 • 14.

Zespół decyduje o podziale zysku.

 

 • 15.

Zespół sporządza sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 • 16.
 1. Zmiany dokonywane w Statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
 2. Zmiany zapisów Statutu po wyczerpaniu procedury określonej w ust. 1 wymagają ujawnienia w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego i w sądzie rejestrowym.

 

 

 • 17.

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia prze

DODATKOWE INFORMACJE ZOZ 2

SPIS TELEFONÓW


-Czytaj więcej

MEDIA O NAS

Informacje prasowe i telewizyjne

-Czytaj więcej

HISTORIA

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie rozpoczął swoją działalność w okresie powojennym.

-Czytaj więcej