INFORMACJE PRAWNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW ZOZ NR 2 W RZESZOWIE

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie przez okres:
  -20 lat  dokumentacja medyczna,
  -10 lat wyniki badań,
  -5 lat skierowania  oraz zlecenia,
  -22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników ZOZ nr 2 w Rzeszowie

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zatrudnianie, pomoc socjalna, bezpieczeństwo i organizacja pracy oraz inne tylko niezbędne cele.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

…….………………………….

Podpis pracownika

 

 

 

Klauzula informacyjna dla  osób posiadających umowy cywilno-prawne z ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umów cywilno- prawnych oraz inne tylko niezbędne cele.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym przypadku dobrowolne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 1. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl

lub  tel. (17) 850-90-47

 1. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Klauzula informacyjna dla oferentów w przetargach publicznych

ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl   tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie prowadzonym w trybie przetargu.

3.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

4.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.Posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Klauzula informacyjna Monitoring Wizyjny ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9  w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005),  adres e-mail: informacja@zoz2.pl  tel.: (17) 853-54-66.

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

2.Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie  monitorowanym. Obejmuje swym zakresem ciągi komunikacyjne budynku przychodni jak i miejsca wokoło niego.

3.Monitoring prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego.

4.Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni, okres ten może zostać wydłużony w przypadku zastosowania dowodu z zapisu jako środka w postępowaniu sądowym.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty zajmujące się konserwacją sprzętu.

6.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, czy usunięcia.

7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Klauzula dla pacjentów

Klauzula dla pracowników

Klauzula dla pracujących na umowach cywilno-prawnych

Klauzula dla osób ubiegających się o pracę

Klauzula przetargi

Klauzula monitoring

 

 

 

 

 

Zaawansowane ustawienia prywatności

Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

gdpr[privacy_bar], gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie, wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wfwaf-authcookie, wordpress

Advertising

Analytics

Other