INFORMACJE PRAWNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW ZOZ NR 2 W RZESZOWIE

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie przez okres:
  -20 lat  dokumentacja medyczna,
  -10 lat wyniki badań,
  -5 lat skierowania  oraz zlecenia,
  -22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników ZOZ nr 2 w Rzeszowie

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zatrudnianie, pomoc socjalna, bezpieczeństwo i organizacja pracy oraz inne tylko niezbędne cele.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

…….………………………….

Podpis pracownika

 

 

 

Klauzula informacyjna dla  osób posiadających umowy cywilno-prawne z ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umów cywilno- prawnych oraz inne tylko niezbędne cele.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym przypadku dobrowolne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 1. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl

lub  tel. (17) 850-90-47

 1. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Klauzula informacyjna dla oferentów w przetargach publicznych

ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl   tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie prowadzonym w trybie przetargu.

3.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

4.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.Posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Klauzula informacyjna Monitoring Wizyjny ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9  w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005),  adres e-mail: informacja@zoz2.pl  tel.: (17) 853-54-66.

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

2.Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie  monitorowanym. Obejmuje swym zakresem ciągi komunikacyjne budynku przychodni jak i miejsca wokoło niego.

3.Monitoring prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego.

4.Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni, okres ten może zostać wydłużony w przypadku zastosowania dowodu z zapisu jako środka w postępowaniu sądowym.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty zajmujące się konserwacją sprzętu.

6.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, czy usunięcia.

7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

ZOZ NR 2 W RZESZOWIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9  w Rzeszowie  35-005,  moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z obowiązującymi  przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam dobrowolnie.

………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis  kandydata

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9  w Rzeszowie  35-005,  moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z obowiązującymi  przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam dobrowolnie.

…………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis kandydata

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)

 

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), adres e-mail: informacja@zoz2.pl

tel.: (17) 853-54-66,

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: ido@zoz2.pl lub tel. (17) 850-90-47

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją wchodzącą i wychodzącą- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne

do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie oraz na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji.

8.Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Klauzula dla pacjentów

Klauzula dla pracowników

Klauzula dla pracujących na umowach cywilno-prawnych

Klauzula dla osób ubiegających się o pracę

Klauzula przetargi

Klauzula monitoring

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji