Konkurs ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Wrzesień 26th, 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • Porady z zakresu POZ : Boguchwała, Borek Stary, Lubenia, Rudna Mała, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Siedliska, Piątkowa

 

    2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 • Porady z zakresu neurologii: Dynów
 • Porady z zakresu ginekologii: Chmielnik, Błażowa
 • Porady z zakresu ortopedii: Sokołów Młp.
 • Porady z zakresu chirurgii: Błażowa
 • Porady z zakresu urologii: Rzeszów
 • Porady z zakresu kardiologii: Rzeszów
 •  

  3. BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 • Wykonywanie badań gastroskopii i kolonoskopii

  4. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
 • Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Dąbrowa

   

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 03.10.2019r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2019
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe warunki konkursu ofert