Konkurs ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Sierpień 2nd, 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66 na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • Porady z zakresu POZ : Boguchwała, Borek Stary, Lubenia, Rudna Mała, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Siedliska
 • Medycyna Pracy : Rzeszów
 1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 • Porady z zakresu neurologii:  Sokołów Młp., Głogów Młp
 • Porady z zakresu ginekologii: Chmielnik, Błażowa
 • Porady z zakresu ortopedii: Sokołów Młp.
 • Porady z zakresu chirurgii: Błażowa
 1.      BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 •  Wykonywanie badań USG
 1. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
 • Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Dąbrowa, Borek Stary

V.          OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 • porady lekarza w  Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: Rzeszów
 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 13.08.2019r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2019
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.