Konkurs Ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Grudzień 4th, 2018

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

 

 1. DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 

 • w Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

 

 1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

 • Porady z zakresu ginekologii: Hyżne, Błażowa.
 • Porady z zakresu alergologii: Dynów.
 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

Porady psychologiczne psychologów w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego: Rzeszów
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: Rzeszów
 • Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Diagnozy i Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i młodzieży
 1. REHABILITACJA MEDYCZNA

 

Rehabilitacja zabiegowa- magister fizjoterapii w:

 • środowisku i gabinecie fizjoterapii: WOZ Łukawiec.

 

 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

–  technik elektroradiolog.

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 

 • Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Harta, Białka, Błędowa Tyczyńska.

 

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 11.12.2018r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia minimum 30.06.2022r. Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień do 30.06.2023r.
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

formularz zgloszeniowy

formularz zgłoszeniowy stomatologia

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

STOMATOLOGIA SZCZEGÓLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT