Konkurs ofert_diagnostyka medyczna i laboratoryjna

By: | Tags: | Comments: 0 | Grudzień 6th, 2017

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9

 

Działając na podstawie  art. 26 ust.1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1368 ze zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na wykonanie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej.

 

 1. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe zostaną udostępnione
  w dziale  Nadzoru, Organizacji i Statystyki Medycznej, tel. 017 850 90 62, także drogą elektroniczną, są również dostępne na stronie www.zoz2.pl
 2. Formularze ofertowe przygotowane przez ogłaszającego konkurs wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie oznakowanej :”KONKURS OFERT – DIAGNOSTYKA MEDYCZNA I LABORATORYJNA” w sekretariacie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów, w terminie do dnia 18.12.2017 r.
  do godz. 10.00
 3. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty jej złożenia.
 5. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ich otwarcia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 7. Oferent ma prawo do złożenia umotywowanych skarg i protestów dotyczących konkursu.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 cz.1 – DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Załącznik nr 2 cz. 2- DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wzór umowy