KONKURS OFERT

By: | Tags: | Comments: 0 | Sierpień 8th, 2017

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:

 

I. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

1) Podstawowa opieka stomatologiczna w następujących placówkach:

 • Przychodniach Rejonowych w miejscowościach: Błażowa, Boguchwała, Głogów Młp., Sokołów Młp., Tyczyn, Rzeszów ul. Dębicka, Rzeszów ul. Budziwój
 • Gminnych Ośrodkach Zdrowia w miejscowościach: Chmielnik, Hyżne, Krasne, Lubenia, Świlcza
 • Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w miejscowościach: Białka, Błędowa Tyczyńska, Borek Stary, Bratkowice, Dylągówka, Harta, Łąka, Łukawiec, Malawa, Mrowla, Nienadówka, Palikówka, Siedliska, Trzciana,  Zaczernie,
 • Punktach Lekarskich w miejscowościach: Dąbrowa, Rudna Mała,
 • Szkole w miejscowości: Świlcza.

II. NA WYKONANIE PRAC TECHNICZNYCH Z DZIEDZINY STOMATOLOGII

 

III. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

1) Porady lekarza POZ w Przewrotne, Hyżne, Zaczernie, Dynów, Lubenia, Bratkowice, Harta, Rudna Mała, Borek Stary, Tyczyn, Głogów Młp., Boguchwała

2) Porady lekarza pediatry: Boguchwała


IV
. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 • Porady z zakresu chirurgii ogólnej: Rzeszów, Błażowa
 • Porady z zakresu reumatologii: Sokołów Młp.

 

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać
  w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 18.08.2017 r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia 30.06.2022 r.
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

PLIKI DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki konkursu – Protetyka

Szczegółowe warunki konkursu – POZ, Specjalistyka 

Szczegółowe warunki konkursu – Stomatologia

Formularz zgłoszenia – Protetyka

Formularz zgłoszenia – POZ, Specjalistyka

Formularz zgłoszenia – Stomatologia