Konkurs Ofert – Podstawowa Opieka Stomatologiczna

By: | Tags: | Comments: 0 | Czerwiec 5th, 2017

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
 • w Przychodni Rejonowej w miejscowości: Błażowa
 • w Przychodni Rejonowej nr 2 w miejscowości: Rzeszów, ul Dębicka 160
 • w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w miejscowości: Futoma

 

 

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia 30.06.2022*
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

*w przypadku jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze z ZOZ nr 2 nowy kontrakt na świadczenia z zakresu stomatologii

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe warunki konkursu ofert